Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Stanowisko KE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w Zjednoczonym Królestwie przez obywateli Unii Europejskiej
Opublikowano: 2023/02/07


Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w Zjednoczonym Królestwie przez obywateli Unii Europejskiej

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (UE), zwane potocznie „brexitem”, ma wpływ na uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w Zjednoczonym Królestwie.

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE miało miejsce 31 stycznia 2020 r., po czym nastąpił okres przejściowy, który trwał do 31 grudnia 2020 r. Umowa o wystąpieniu wraz z umową o handlu i współpracy są głównymi instrumentami regulującymi stosunki UE ze Zjednoczonym Królestwem.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych zależy od tego, czy osobą posiadającą te kwalifikacje jest obywatel Unii Europejskiej czy Zjednoczonego Królestwa oraz czy kwalifikacje zostały uzyskane (w przypadku obywateli UE) lub uznane (w przypadku obywateli Zjednoczonego Królestwa) przed zakończeniem okresu przejściowego.

Według prawa Unii obywatele UE mają prawo wykonywać zawód regulowany – jako pracownicy najemni lub osoby pracujące na własny rachunek – w państwie członkowskim innym niż to, w którym uzyskali kwalifikacje. W tym kontekście obywatele UE mają szczególne prawa procesowe i podmiotowe dotyczące uznawania ich kwalifikacji przez państwo UE inne niż państwo, w którym uzyskali kwalifikacje (zob. dyrektywa 2005/36/WE).

W zależności od zawodu zastosowanie mogą mieć różne systemy uznawania kwalifikacji. Do niektórych zawodów, takich jak prawnicy i biegli rewidenci, mogą mieć zastosowanie przepisy szczególne.

Ogólnie rzecz biorąc, ten unijny system nie ma zastosowania do uznawania kwalifikacji zawodowych obywateli państw trzecich, chyba że obowiązują szczególne ustalenia, np. dotyczące obywateli Szwajcarii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Co do zasady kwalifikacje uzyskane przez obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie przed zakończeniem okresu przejściowego określonego w umowie o wystąpieniu (przed 1 stycznia 2021 r.) są kwalifikacjami unijnymi. Zasady i systemy uznawania określone w dyrektywie 2005/36/WE mają zastosowanie do uznawania tych kwalifikacji.

Dotyczy to wszystkich rodzajów kwalifikacji objętych dyrektywą/2005/36/WE, tj. dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i poświadczeń kompetencji. Ponadto ma to zastosowanie do wszystkich systemów uznawania określonych w dyrektywie, bez ograniczeń czasowych.

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy