Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
Opublikowano: 2023/02/07


NIPIP-NRPiP-OIE.060.18.2023                                       Warszawa, 3 lutego 2022 r.

Pani / Pan

Przewodnicząca / Przewodniczący

Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 28 stycznia 2023 r.  weszła w życie ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185).

Przepisy ww. ustawy przewidują dodanie nowej regulacji do ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2022r. poz. 2702) – dodanie art. 55a w następującym brzmieniu:


Art.  55a.  

1. Studia, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 i art. 53 ust. 2 pkt 1, są prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej dla pielęgniarki lub położnej posiadającej zgodę, o której mowa w art. 35a, która uzyskała kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia studiów dla pielęgniarki lub położnej posiadającej zgodę, o której mowa w art. 35a, która uzyskała kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, mając na uwadze konieczność zapewnienia wyrównania poziomów kwalifikacyjnych do wymogów unijnych.

Powyższy przepis oznacza, iż pielęgniarka lub położna posiadająca zgodę Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej, o której mowa w art. 35a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej będzie mogła odbywać studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Warunki prowadzenia tych studiów dla ww. osób zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z uwzględnieniem zapewnienia wyrównania poziomów kwalifikacyjnych do wymogów unijnych.

Z poważaniem

(-) Mariola Łodzińska

Wiceprezes NRPiP

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa
tel. 22 327 61 61 | www.nipip.pl Fax 22 327 61 60 | nipip@nipip.pl

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy