Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

  • Strona główna
  • Opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 2020

Opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 2020


Opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe od 1.01.2020 r.

Zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) art. 76 ust. 5 wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe podlega opłacie:

Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego  wynosi: 311 zł.

Skarbnik
Dorota RodziewiczNajczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy