Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

  • Strona główna
  • Opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 2018

Opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 2018

Opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe od 1.01.2018 r.

Zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) art. 76 ust 5 wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe podlega opłacie:

Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego  wynosi: 272 zł.

Skarbnik
Dorota Rodziewicz

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy